8.1.2 Ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur / Natura2000

Samen met 14 partners realiseren wij de doelstellingen voor de Natura 2000-gebieden, waarbij tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk is. Hierdoor ontstaat een goede balans tussen ecologie en economie. We zetten in op een snelle en slagvaardige realisatie van de ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur / Natura 2000 en voeren maatregelen uit in en rond de Natura 2000-gebieden. Daarnaast hebben wij de ambitie om op basis van vrijwilligheid met de uitvoering van de verbetervoorstellen van de partners circa 500 hectare natuur te realiseren en daarmee de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) af te ronden.

Context

In het akkoord Samen Werkt Beter spreken vijftien partners, waaronder de provincie, uit dat zij gezamenlijk werken aan een goede balans tussen ecologie en economie in de provincie Overijssel. Voor de ontwikkelopgave EHS / Natura 2000 zijn daarbij…

Acties

  1. In 2016 wordt een gebiedsplan / -offerte opgesteld voor de Natura 2000-gebieden, waarvoor de provincie de trekker is. Deze plannen zijn in ontwerp gereed uiterlijk 31-12-2016.
  2. De opdrachtverlening voor de uitvoering van de interne maatregelen in de Natura 2000-gebieden. Deze opdrachtverlening gebeurt in principe via het subsidie-instrument Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap. Hiervoor worden met de terreineigenaren afspraken gemaakt.
  3. Het aanjagen van de totstandkoming van de afronding van de EHS (zogenoemde verbetervoorstellen). Voor deze afronding staan diverse partners uit Samen Werkt Beter aan de lat. Vanuit de provincie wordt de ontwikkeling van deze verbetervoorstellen gefaciliteerd.
  4. Het beschikbaar maken van de benodigde gronden voor de uitvoering van de maatregelen. Het heeft daarbij onze voorkeur om de gronden in eigendom bij anderen te laten en afspraken te maken over de uitvoering van de maatregeling op hun eigendommen.

Toelichting op voortgang

De planuitwerkingsfase is gestart voor alle Natura2000-gebieden waar deze van toepassing is, met uitzondering van Wieden-Weerribben en IJsseluiterwaarden waar de planuitwerking uiterlijk zal starten als het beheerplan is vastgesteld. Naar verwachting zal eind 2016 niet voor alle gebieden een afgerond plan voor de uitvoeringsfase gereed zijn.
Er is een duidelijke beweging op grondverwerving aan het ontstaan in diverse gebieden, het tempo blijft wel achter bij de verwachting ten tijde van de begroting. In de gebieden wordt nu veel tijd geïnvesteerd in een nadere onderbouwing van de inrichtingsmaatregelen, waardoor het nog niet mogelijk is op grote schaal afspraken met grondeigenaren te maken.
Wij constateren dat de uitvoering van de verbetervoorstellen minder snel loopt, deze hebben overigens een vrijwillig karakter in tegenstelling tot de Ontwikkelopgave.

Financiën

Toelichting op voortgang

Met betrekking tot prestatie 8.1.2 Ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur / Natura 2000 wordt verwacht dat in 2016 de kosten € 15,4 miljoen lager zullen uitvallen. Dit komt met name door minder grondverwerving en lagere uitgaven voor de verbetervoorstellen. Wij hebben conform de spelregels van Uitvoeringsreserve EHS besloten om voor deze prestatie de lasten in 2016 met een bedrag van € 15,4 miljoen te verlagen en gelijktijdig de onttrekking aan de Uitvoeringsreserve EHS hierop aan te passen. Dit bedrag blijft zo aanwezig in de Uitvoeringsreserve EHS en daarmee de komende jaren beschikbaar voor de Ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur / Natura 2000.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Wij vervullen meerdere rollen, namelijk die van regisseur, opdrachtgever, investeerder en faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Website ontwikkelopgave EHS / Natura 2000

Mijlpalen:

Jaarlijkse voortgangsrapportage over de ontwikkelopgave EHSN2000. Deze wordt gelijktijdig met het Jaarverslag aangeboden en geeft inzicht in de voortgang per gebied. 2 werkbezoeken van PS aan Natura2000-gebieden.