8.1.1 Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

De gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Rivier IJsseldelta heeft als doel de verbetering van waterveiligheid, verbetering van ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid en vestigingsklimaat van Zwolle-Kampen Netwerkstad, de toeristische recreatieve infrastructuur, Ecologische Hoofdstructuur en de agrarische structuur. Dit doen we met 15 partners. Daarvoor realiseren wij ondermeer het verlagen van het zomerbed, in combinatie met het aanleggen van het Reevediep.

Context

De uitspraak van de Raad van State kan van invloed zijn op de uitvoering van het project. Onderdeel woningbouw Reevedorp is door Raad van State vernietigd.
De impact hiervan op het totale project is beperkt.

Acties

  1. Oplevering projectdeel zomerbedverlaging beneden IJssel Scherenwelle, met als doel verlaging tot -1,0 meter NAP.
  2. Opspuiten van de dijken van het Reevediep.
  3. Oplevering projectdeel zomerbedverlaging.
  4. Oplevering Kogge.
  5. Start aanleg kunstwerken.

Toelichting op voortgang

Op 25 november 2015 heeft de Raad van State (RvS) een uitspraak gedaan en dit heeft invloed op de gebiedsontwikkeling, omdat het onderdeel woningbouw Reevedorp door de RvS is vernietigd. De realisatie van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta kan ongehinderd doorgaan. Wel zijn nog aanvullende besluiten nodig om doorgaande recreatievaart van het Drontermeer naar het Reevediep en vice versa te zijner tijd mogelijk te maken. De minister heeft besloten tot versnelling van fase 2 IJsseldelta. Vanwege nadere uitwerking van woonafspraken en de versnelling van fase 2 gaan we ons bij het opstellen van de begroting voor 2017 beraden of de huidige omvang van de risicoreservering IJsseldelta zuid nog passend is.

Financiën

Toelichting op voortgang

Oorspronkelijk was er bij de begroting 2016 nog geen budget geraamd voor prestatie 8.1.1 'Ruimte voor de Rivier IJsseldelta'. Nu de eerste halfjaarrapportage 2016 voor het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is vastgesteld is er meer zicht op de raming van de kosten voor de provincie in het jaar 2016. De prognose is dat de provincie in 2016 een bedrag van € 2,35 miljoen zal bijdragen. Het betreft voornamelijk inhuur van projectmedewerkers via de provincie. Voorgesteld wordt dit bedrag aan de begroting 2016 toe te voegen. Deze toevoeging past binnen de raming van het totaal door de provincie bij te dragen bedrag aan dit project en is aanwezig in de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Met betrekking tot prestatie 8.1.1 Ruimte voor de Rivier IJsseldelta hebben wij besloten de lasten in 2016 met € 2,35 miljoen te verhogen en gelijktijdig de onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hierop aan te passen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Wij zijn mede opdrachtgever van het project en voor 34% risicodragend in de realisatie van de verkorte zomerbedverlaging Beneden-IJssel in combinatie met aanleg hoogwatergeul bij Kampen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Website ruimte voor de rivier IJsseldelta