7.3.2 Relatiebeheer en lobby

Een goed relatiebeheer en lobby zijn belangrijke voorwaarden voor het kunnen realiseren van onze ambities en opgaven. Onze lobby sturen wij via een lobbyagenda die we in samenspraak met onze partners tot stand is gekomen en gezamenlijk actueel houden.

Context

Relatiebeheer en lobby worden nog meer dan voorheen met elkaar in verbinding gebracht. Bijvoorbeeld door het verbinden van onze lobby- en communicatieboodschappen (zie prestatie 7.3.4). Dit zorgt ervoor dat we zoveel mogelijk gebruik maken van de…

Acties

  1. We organiseren periodieke college(brede) ontmoetingen, relatiebijeenkomsten (waaronder Lente in Overijssel en de externe nieuwjaarsreceptie) en werkbezoeken bij projecten en bedrijven in de provincie en werkbezoeken Tweede Kamerleden.
  2. Wij versterken onze proactieve lobby in Brussel en Den Haag (aan de voorkant van besluitvormingsprocessen), onder andere door het intensiveren van contacten met de Europese Commissie.
  3. We ontwikkelen een passend beleid ten aanzien van relatiegeschenken.
  4. We organiseren bestuurlijke ontmoetingen met de colleges van alle afzonderlijke gemeenten (1x per twee jaar).

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en een deel van de Koninklijke familie hebben op woensdag 27 april Koningsdag meegevierd in Zwolle.
De komst van het Koningspaar en zijn gevolg boden en bieden goede mogelijkheden om Zwolle en de regio er omheen landelijk te promoten.
De gemeente Zwolle heeft ons een bijdrage gevraagd in de kosten die met de organisatie van deze bijzondere Koningsdag 2016 gemoeid zijn. Wij hebben 1/3 van de werkelijke kosten tot een maximum van €300.000 toegezegd.

Wij stellen voor om een bedrag van € 300.000 ter beschikking te stellen aan prestatie 7.3.2 ten laste van de Algemene Reserve.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten, Erik Lievers.

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij een rol van beïnvloeder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • In het investeringsplan Kwaliteit Openbaar Bestuur dat in 2016 aan Provinciale Staten wordt aangeboden, wordt een voorstel gedaan voor de ontwikkeling van deze prestatie (in relatie met de andere prestaties uit dat Investeringsplan: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.3.1, 7.3.4).Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.