7.2.3 Kennisontwikkeling en -deling

Het is van belang dat de overheid goed is aangesloten op de ontwikkelingen in de samenleving: Een overheid die dichtbij en benaderbaar is, die net zo goed kan luisteren als initiëren. Deze prestatie stelt daarom de ontwikkeling van kennis en het delen hiervan binnen de provincie en met onze partners in de samenleving centraal. Door middel van interactie met onze partners delen we kennis en geven we invulling aan de beleidsbeïnvloedende rol van deze partners waarmee de democratie verbeterd wordt.

Context

Veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving noodzaken expliciet aandacht te besteden aan nieuwe vormen van samenwerking en initiatieven vanuit de samenleving. De overheid stimuleert en faciliteert kennisdeling.

Acties

  1. We voeren Overijssel Doet Mee uit in 2016 en ontwikkelen dit door na besluitvorming via investeringsplan kwaliteit openbaar bestuur.
  2. We faciliteren de Jongerenraad Overijssel 2016.
  3. Wij beheren de communicatieve en technische ondersteuning van het digitale Jij&Overijssel platform
  4. Wij organiseren onder andere debatten over actualiteiten in het openbaar bestuur.
  5. We organiseren bijeenkomsten, colleges en workshops over vernieuwing in het openbaar bestuur.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • In het investeringsvoorste dat in 2016 aan Provinciale Staten wordt aangeboden, wordt een voorstel gedaan voor de invulling van deze prestatie (in relatie met de andere prestaties uit dat Investeringsvoorstel 7.2.1, 7.2.2).Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Mijlpalen:

- Investeringsvoorstel experimenten bestuursstijl(en) 6 juli 2016.