7.2.2 Experimenten bestuursstijl

Veranderende verhoudingen vragen om nieuwe vormen van samenwerking. Wij stellen middelen beschikbaar voor het uitvoeren van experimenten en / of pilots, zowel gericht op de verschillende (inhoudelijke) hoofdopgaven als de bestuursstijl.

Context

De veranderingen in de samenleving stellen nieuwe eisen aan het provinciaal bestuur. Deze veranderingen vragen om een veranderende werkwijze in het onderling samenspel en de constante dialoog tussen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en het…

Acties

  1. We stellen een investeringsplan op waarbij invulling wordt gegeven aan deze prestatie.
  2. We starten met experimenten aan het eind van 2015 en begin 2016.
  3. We ontwerpen kaders voor experimenten op verschillende terreinen.
  4. Aan de hand van de participatiecode voeren we een discussie in GS en PS over een nieuwe bestuursstijl.

Toelichting op voortgang

Een investeringsvoorstel Experimenten Bestuursstijl ligt op 6 juli 2016 voor in uw Staten. Dit voorstel beschrijft de manier waarop we met behulp van experimenteren kennis willen opbouwen over het hanteren van nieuwe, passende samenwerkingsvormen en bestuursstijl(en) en samenspel tussen PS en GS. Op dit moment worden al binnen verschillende projecten ervaringen opgedaan. Door ze binnen het project Experimenten Bestuursstijl(en) als experiment aan te merken, worden de ervaringen onderling en breder gedeeld, en leveren de projecten direct input voor een proces van collectief leren. Voortschrijdend inzicht in het proces van voorbereiding van het Investeringsvoorstel heeft gemaakt dat we nu verwachten, op basis van de leerervaringen uit de verschillende experimenten, rode lijnen te kunnen destilleren van nieuwe werkwijzen die breder toepasbaar zijn, maar ook te ondervinden dat maatwerk nodig is en blauwdrukken niet werken. We voeren de voorgenomen actie 'we ontwerpen kaders voor experimenten op verschillende terreinen' daarom vooralsnog niet uit, maar wachten de eerste ervaringen van het project (uitgaande van instemming van uw Staten met het Investeringsvoorstel) af. Tussen GS en uw Staten is in januari in een ronde tafelgesprek (o.l.v. Pröpper) gesproken over onder meer het thema Nieuwe Bestuursstijl. Over de invulling van het vervolg hiervan hebben we contact met uw Staten (Presidium).

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder en ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • In het investeringsvoorste dat in 2016 aan Provinciale Staten wordt aangeboden, wordt een voorstel gedaan voor de invulling van deze prestatie (in relatie met de andere prestaties uit dat Investeringsvoorstel 7.2.1, 7.2.3).Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Mijlpalen:

Investeringsvoorstel Experimenten wordt op 6 juli 2016 in de Staten voorgelegd.