7.1.3 Financieel toezicht

Wij hebben de wettelijke taak van financieel toezicht. Hiermee dragen we bij aan financieel gezonde gemeenten en voorkomen we dat gemeenten onnodig extra beroep doen op de middelen in het gemeentefonds.

Context

De rapporten van de commissie Depla en van de Raad voor financiële verhoudingen zijn de aanleiding dat landelijk de positionering van het financieel toezicht opnieuw wordt bezien. De financiële positie van gemeenten baart ons zorgen. Gemeenten hebben…

Acties

  1. Wij voeren het financieel toezicht uit op de 25 Overijsselse gemeenten, de gemeenschappelijke regelingen en de waterschappen.
  2. Wij onderhouden intensieve contacten met de gemeenten via presentaties voor raden of raadscommissies, ambtelijke seminars en bilaterale contacten.
  3. In het kader van het uitoefenen van het financieel toezicht doen wij in 2016 specifiek onderzoek naar kapitaalgoederen en het sociaal domein bij de gemeenten.
  4. Wij geven nadere invulling aan het doorontwikkelen van de werkwijze van het financieel toezicht. Dit doen wij samen met gemeenten en waterschappen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf.

Rol provincie:

Wij hebben de rol van toezichthouder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.