5.3.4 Risicofinanciering

In verschillende stadia van business development en ondernemersdemografie is geld nodig. Met leningen en participaties wordt risicokapitaal verstrekt aan Overijsselse ondernemers die willen starten en (door)groeien. Hiermee wordt werkgelegenheid behouden en gecreëerd.

Context

- Het Participatiefonds PPM Oost is een revolverend fonds met vroege fase risicokapitaal van € 50.000 – 2,5 miljoen voor high tech MKB-bedrijven uit de topsectoren..Aandeelhouders via Oost N.V. zijn de Nederlandse Staat, de provincie Gelderland en de…

Acties

  1. Ten aanzien van het Participatiefonds PPM Oost: in 2016 monitoren wij op de volgende aspecten: - Aantal participaties (totaal en voor betreffende jaar). - Totaal geïnvesteerd vermogen in euro’s. - Gemoeide werkgelegenheid bij uitgezette leningen en participaties fonds PPM in aantallen fte. - Breakdown naar inzet en resultaten per topsector. - Mate van revolverendheid in percentage en omvang.
  2. Ten aanzien van de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (HFO): in 2016 monitoren wij op de volgende aspecten: - Aantal participaties en leningen (totaal en voor betreffende jaar). - Totaal geïnvesteerd vermogen in euro’s. - Uitgelokte investeringen. - Gemoeide werkgelegenheid bij uitgezette leningen en participaties fonds IFO in aantallen fte.
  3. Ten aanzien van Wadinko: in 2016 monitoren wij op de volgende aspecten: - Aantal participaties (totaal en voor betreffende jaar) in relatie tot de werkgelegenheid. - Totaal geïnvesteerd vermogen in euro’s.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

In het kader van de voorloperleningen Innovatiefonds Overijssel zijn budgetten meerjarig geraamd. In verband met de overdracht van het Innovatiefonds volgt een administratieve correctie en hebben we besloten € 1,2 miljoen af te ramen op prestatie 5.3.4 'Risicofinanciering' ten gunste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

De Houdstermaatschappij Overijssel BV is een 100% deelneming van de provincie Overijssel en maakt onderdeel uit van de fondsenstructuur van de provincie. GS hebben op 15 december jl. ingestemd met het verlenen van de gevraagde funding voor 2016 van € 11.990.000,- in de vorm van een agio-storting. Bij de jaarrekening 2015 is, met instemming van de accountant, uitgegaan van een 44% risicovoorziening. Wij stellen voor deze lijn voor 2016 door te trekken en € 5,276 miljoen te storten in de voorziening deelneming HFO. Volgens het besluit van PS/2014/1051 dient de overige 56% van de waarde van de deelneming gefinancierd te worden door de Algemene Financieringsreserve (AFR). Dit betekent een storting van € 6,714 miljoen in de AFR. Wij stellen voor om zowel de storting in de voorziening als de storting in de AFR, totaal € 11.990.000,- te dekken door een onttrekking uit de Uitvoeringsreserve KVO prestatie 5.3.4. Beide mutaties hebben een administratief karakter en werken niet door in de kleurscore.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

http://www.overijssel.nl/thema's/economie/innovatie/innovatiefonds/