4.6.7 N340 - N48 - N377

Ten behoeve van het verbeteren van de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming wordt de N340 - N48 opgewaardeerd en de N377 duurzaam veilig ingericht binnen de kaders van het provinciaal inpassingsplan en het besluit van Provinciale Staten.

Context

Wij voeren het project uit conform de besluiten uit de coalitieperiode 2009 - 2014, met name het statenbesluit PS/2014/248. Wij hebben een overeenkomst met de gemeente Zwolle, die financieel ook bijdraagt aan het project. De opwaardering, binnen de…

Acties

  1. Opstellen van ontwerpen en uitvoeren van onderzoeken om te komen tot een uitvoerbaar project.
  2. Verwerven van vastgoed-/-percelen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Bij uw besluit van 17 februari 2016 (PS/2015/934) is het budget voor de aanpassing van de N340/N48 en N377 van € 160 miljoen met € 40 miljoen verhoogd. Deze verhoging s in de Perspectiefnota 2017 geëffectueerd. De verdeling van het kasritme tot en met 2020 wordt verwerkt via deze Monitor en bedraagt in totaliteit € 23,9 miljoen. De resterende € 16,1 miljoen wordt tezijner tijd aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel onttrokken. Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 0,9 en € 0,5 miljoen af te ramen in respectievelijk 2016 en 2017 en € 1,2, € 15,3 en € 8,6 miljoen bij te ramen respectievelijk 2018, 2019 en 2020 op prestatie 4.6.7. N340 - N48 - N377.

Binnen de projectbegroting van € 200 miljoen is een bedrag van € 7,9 miljoen gereserveerd ter dekking van de toekomstige beheer- en onderhoudskosten voor de uitbreiding van provinciale infrastructuur. Dit bedrag zal na het gereedkomen van de werken (omstreeks 2022) in de voorziening ‘beheer en onderhoud provinciale infrastructuur’ worden gestort.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

In deze prestatie hebben wij een uitvoerende en financierende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2023.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Website N340

Mijlpalen:

Ter inzagelegging ontwerp Koninklijk Besluit onteigening tracédeel 2 (het nieuwe tracé)