4.6.3 N34

Ten behoeve van de verbetering van de bereikbaarheid, voor zowel personen- als vrachtverkeer, bouwen wij de N34 om naar een veilige regionale stroomweg van 100 km/uur (2x1 rijstrook). Dit draagt bij aan een veilige weg tussen Witte Paal en de grens bij Drenthe en bevordert de bereikbaarheid en leefbaarheid voor de kernen.

Context

In 2007 heeft het Rijk de N34 tussen Witte Paal en de Drentse grens overgedragen aan de provincie Overijssel, met de afspraak dat wij deze ombouwen naar een veilige regionale stroomweg van 100 km per uur. Deze afspraken zijn vastgelegd in een…

Acties

  1. Afronding bestemmingsplanprocedure door gemeente Hardenberg.
  2. Voortzetting minnelijke grondverwerving en opstarten van onteigeningsprocedure.
  3. Aanbesteding en gunning.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Conform uw investeringsbesluit over de N34, wordt een deel van de projectkosten ten laste gebracht van de Brede Doeluitkering (BDU). De BDU is met ingang van 2016 omgezet in de decentralisatieuitkering verkeer en vervoer. Deze middelen zijn afgestort in de Reserve Verkeer en Vervoer. Wij stellen u voor om de lasten op prestatie 4.6.3 N34 in 2016 te verhogen met € 0,3 miljoen onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking Reserve verkeer en vervoer.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Provincie Overijssel is voor ruim 90% investeerder in de ombouw, maar is ook eigenaar van de weg en dus ook verantwoordelijk voor de veiligheid.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Investeringsvoorstel ombouw provinciale weg N34 Witte Paal – Coevorden naar een veilige regionale stroomweg 100 km per uur PS/2012/832
  • Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Project website

Website N34 Witte Paal - Grens Drenthe