4.5.1 Uitwerking koersdocument verkeersveiligheid

Ter bevordering van de verkeersveiligheid hebben wij het koersdocument verkeersveiligheid in samenwerking met partners en stakeholders opgesteld. In het koersdocument zetten we een vernieuwde integrale aanpak uiteen, die nodig is om de opwaartse trend in het aantal ernstige verkeersgewonden te kunnen keren. Vervolgstap is dat wij samen met partners invulling geven aan het koersdocument door het opstellen van een maatregelenpakket.

Context

Er is nadrukkelijk gekozen voor een integrale aanpak samen met (nieuwe) partners en stakeholders. Beleidsthema verkeersveiligheid wordt veelal sectoraal ingevuld vanuit de werkvelden binnen verkeer en vervoer. Er liggen kansen om verkeersveiligheid…

Acties

  1. Opstellen maatregelenpakket als uitwerking van het koersdocument.

Toelichting op voortgang

De naamgeving 'koersdocument' is gewijzigd in 'Beleidsimpuls'. Er zijn vier 'koersdocumenten' in ontwikkeling: auto, fiets, openbaar vervoer en goederenvervoer. Verkeersveiligheid gaat daar als thema 'dwars doorheen' (speelt in alle vier de documenten). Om verwarring te voorkomen is er daarom voor gekozen om voor verkeersveiligheid de term Beleidsimpuls te hanteren: een vernieuwde integrale regionale aanpak binnen bestaand beleid.

De op te stellen maatregelpakketten maken onderdeel uit van regionale meerjarige programma's (gebiedsprogramma's). Dit is geen afwijking op bovenstaande acties, maar dient ter verduidelijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Provincie Overijssel is initiatiefnemer bij het opstellen van regionale meerjarenprogramma's. Deze programma's worden nadrukkelijk samen met partners en stakeholders opgesteld. Welke rol provincie heeft/krijgt binnen het de uitvoeringsprogramma's is afhankelijk van de betreffende maatregel en zal variëren.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

Vaststellen maatregelenpakket als kader voor regionale uitwerking inclusief monitoring en te nemen investeringsbesluit.