4.2.7 Spoor Zwolle - Kampen

Ten behoeve van een goede economische bereikbaarheid werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam kernnet openbaar vervoer. De spoorlijn Zwolle - Kampen is onderdeel van het kernnet. We voeren het vastgestelde 'Verbeterplan spoor' (gereed 2017) uit en bereiden de implementatie van de concessie 2017 - 2032 voor.

Context

Samen met stakeholders werkt provincie Overijssel aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.

Acties

  1. Voorbereiden van de realisatie van Station Stadshagen door gemeente Zwolle en aanpassing van station Kampen door gemeente Kampen.
  2. Voorbereiden van de elektrificatie van de spoorlijn door ProRail.
  3. Voorbereiden van de snelheidsverhoging door ProRail op het gedeelte Kampen - Stadshagen.
  4. Implementatie van de concessie Zwolle - Kampen 2017 - 2032 door de vervoerder.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

In de begroting 2016 was nog geen bedrag opgenomen voor de voorbereidingskosten van de elektrificatie. Hiervoor wordt € 256.000 opgenomen ten laste het projectbudget dat door uw Staten in 2013 beschikbaar is gesteld (PS/2013/878). Zodra het uitvoeringsbestek door Prorail is aanbesteed en er beter zicht is op het uitgavenverloop van de uitvoeringsfase, zal een nieuw begrotingswijzigingsvoorstel bij u worden ingediend, mogelijk al bij Monitor 2016-II. Wij stellen u voor om de lasten op prestatie 4.2.7 Spoor Zwolle Kampen te verhogen met €256.000 voor 2016 onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking Reserve Verkeer en Vervoer.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2032.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: