4.2.3 Concessie- en contractmanagement van trein, bus en regiotaxi

Een goed concessie- en contractmanagement is vereiste voor een goede en betaalbare uitvoering van het openbaar vervoer (OV) en daarmee van belang om de economische bereikbaarheid te waarborgen. Als opdrachtgever voor het OV is het na aanbesteding van concessies noodzakelijk om deze gedurende de looptijd te beheren en door te ontwikkelen. Concessiemanagement is een doorlopende prestatie, waarbinnen de acties (vooral aanbestedingen) jaarlijks kunnen wijzigen.

Context

Het bestek van de provincie Overijssel en de offerte van de winnende vervoerder vormen daarbij de leidraad. Vanwege schaalvoordeel, maar vooral ook professionaliteit, is al sinds 2010 binnen Oost-Nederland de samenwerking gezocht met de provincies…

Acties

  1. Beheren en doorontwikkelen van de lopende concessies (bus, trein en Regiotaxi).
  2. Monitoren avondritten treindienst Almelo - Deventer.
  3. Opstarten project aanbesteding concessie Midden-Overijssel.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Conform regulier proces worden de ramingen van de exploitatiebudgetten voor het OV periodiek geactualiseerd op basis van onze contractuele verplichtingen aan de vervoerders. Hieruit volgt dat per saldo de lasten op de meerjarenbegroting 2016 - 2020 naar boven moeten worden bijgesteld voor in totaal € 3,189 miljoen (waarvan € 0,052 tbv 2016, € 1,609 tbv 2017, € 0,476 tbv 2018, € 0,387 tbv 2019 en € 1,617 mln tbv 2018). Wij stellen voor deze lastenverhoging op prestatie ‘4.2.3 Concessie- en contractmanagement van trein, bus en regiotaxi’ ten laste te brengen van de reserve verkeer en vervoer.

Zoals vermeld in het Statenvoorstel wordt voor 2016 eerst het resterende saldo op de Brede Doeluitkering aangewend (€ 46,3 miljoen) in plaats van de Reserve Verkeer en Vervoer (zoals initieel begroot). Administratief is een onttrekking aan een doeluitkering zichtbaar op de begrotingsprestatie, terwijl dat met een onttrekking aan de reserve niet het geval is. Dit geeft het verschil van € 46,3 mln. Overigens wordt bij deze monitor per saldo wel € 7,5 miljoen toegevoegd aan de jaarschijf 2016, hoofdzakelijk als gevolg van de inzet van Rijksbudgetten voor Beter Benutten.

Daarnaast hebben wij besloten om een administratieve en budgettair neutrale begrotingswijziging door te voeren waarmee de exploitatiekosten en reizigersopbrengsten van onze concessies afzonderlijk worden begroot in plaats van het exploitatiesaldo.

Voor het verbeteren van de grensoverschrijdende mobiliteit werken wij samen met Duitse partners aan de projecten SpoorRegio/SchienenRegio en de buurtbus tussen Denekamp en Nordhorn. De provincie is bij deze projecten (lead)partner. Voor deze projecten worden Europese subsidies ontvangen. Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten om een bedrag à € 147.000 en € 206.000 toe te voegen aan de jaarschijven 2016 resp. 2017 (zowel de baten als de lasten; bijdragen derden).

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De provincie is opdrachtgever en (mede)financier.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: