4.1.1 Ontwikkelen netwerkvisie op totale mobiliteits- en logistieke opgave

We maken een integrale netwerkvisie. De netwerkvisie moet leiden tot een prioritering binnen de modaliteit en de onderlinge verbindingen van de verschillende modaliteiten uitgaande van de economische rol die een verbinding / netwerk heeft. Aan de hand van de resultaten daarvan kunnen keuzes gemaakt worden omtrent de kwaliteitsniveaus van verbindingen / netwerken en de financiering daarvan. Dit zal invloed hebben op investeringen op infrastructuur (weg, water, spoor, fiets en uitwisselpunten tussen de modaliteiten) en op structurele uitgaven voor de exploitatie van het openbaar vervoer en beheer en onderhoud van de infrastructuur.

Context

Maximaal inzetten op alle vervoersnetwerken en alle schakels binnen deze netwerken is onhaalbaar (budgettaire en personele krapte) waardoor in de toekomst vaker keuzes moeten worden gemaakt. Om deze keuzes beter te kunnen maken is er behoefte aan een…

Acties

  1. Ontwikkelen netwerkvisie Overijssel.

Toelichting op voortgang

Bij de ontwikkeling van de integrale netwerkvisie is eerder al met u gedeeld dat nog niet op alle hoofdthema’s koersdocumenten en de daaruit voortvloeiende programma’s en netwerkvisies zijn uitgewerkt. Conform brief PS/2016/164 is de insteek om de integrale afweging te maken door provincie brede visies op de afzonderlijke netwerken (ov, fiets, auto, goederenvervoer) te combineren om daarop een integrale netwerkvisie te ontwikkelen. De Koersdocumenten voor OV en fiets zijn inmiddels vastgesteld en concept programma’s worden gevormd, maar voor zowel auto als goederenvervoer zullen de breed gedragen netwerken nog gedefinieerd moeten worden in de komende periode.
Het vervolg voor de integrale netwerkvisie wacht nu op voldoende uitgewerkte bouwstenen voor de vier genoemde thema’s. Bij de ontwikkeling van deze bouwstenen zijn we mede afhankelijk van goede betrokkenheid van onze partners en de ervaring leert dat goede betrokkenheid van vele partners meer procestijd vraagt. Hoewel er voor de bouwstenen en deelvisies wordt getracht in het derde kwartaal 2016 bruikbare deelvisies op te leveren, kan de ontwikkeling van de integrale netwerkvisie op zijn vroegst in het laatste kwartaal 2016 worden vervolgd. Door deze onvoorziene wachttijd en afhankelijkheid is het vaststellen van de integrale netwerkvisie in 2016 minder zeker dan eerder verondersteld.

Financiën

Toelichting op voortgang

Voor de werkgeversaanpak Beter Benutten 2 Twente wordt incidenteel € 165.000 aan de begroting toegevoegd. Hiervoor waren reeds middelen gereserveerd binnen de reserve Verkeer en Vervoer (projectbudget). Deze middelen komen versneld tot besteding.

Wij stellen u voor om de lasten op prestatie 4.1.1 'Ontwikkelen netwerkvisie op totale mobiliteits- en logistieke opgave' incidenteel te verhogen met € 165.000 voor 2016 onder gelijktijdige verhoging van de onttrekking Reserve Verkeer en Vervoer.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Provincie is regisseur voor het bovenlokale mobiliteitsbeleid en werkt samen met haar partners aan een zo goed mogelijke economische bereikbaarheid, betere verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Mijlpalen:

Het Statenvoorstel voor het vaststellen van de netwerkvisie wordt naar verwachting (zie inhoudelijke toelichting) doorgeschoven naar het eerste of tweede kwartaal 2017 (Statenvoorstel vaststellen netwerkvisie niet in 2016).