3.3.3 Programma Twickel

Het programma Twickel omvat een integrale aanpak van het landgoed Twickel gericht op het in stand houden en versterken van een gevarieerd landschap, versterking van de aanwezige economische functies en het vergroten van de aantrekkelijkheid voor bezoekers. Het programma Twickel ronden wij in 2016 af.

Context

Ter uitvoering van het investeringsbesluit KvO ronden wij in 2016 het programma Twickel af. Hierin werken wij samen met de regionale partners Borne, Hengelo, Hof van Twente, Vechtlanden, Regio Twente en Stichting Twickel.

Acties

  1. Herinrichting Oelerbeek (Kaderrichtlijn Water), in combinatie met verbeteren van de leefbaarheid van de buurtschap Oele (dorpsplan+ Beckum / Oele).
  2. Herinrichting van het kasteelpark Twickel, in samenhang met soortenbescherming en versterken stadsrand Delden.
  3. Versterken van de stadsrand Delden door herinrichting van provinciale en gemeentelijke wegen en versterking van de landschappelijke en cultuurhistorische beleving (leesbaarheid) van het landschap.
  4. Vergroten van de levensvatbaarheid van de landbouw in kleinschalig landschap door optimaliseren, innoveren en verbreden van de bedrijfsvoering, in samenwerking met de pachters.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij meerdere rollen, zoals beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, investeerder en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: