3.2.2 Optimalisatie uitvoering Programmatische Aanpak Stikstof

Een goed functionerende en actuele Programmatische Aanpak Stikstof is essentieel voor het realiseren van onze ambitie om te komen tot een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen economie en natuur. Wij werken samen met het Rijk aan het verbeteren van de Programmatische Aanpak Stikstof.

Context

De Programmatische Aanpak Stikstof is op 1 juli 2015 in werking getreden. In 2016 werken wij samen met het Rijk en andere provincies aan het verbeteren van de uitvoering via vergunningverlening, toezicht en handhaving en realisatie van de…

Acties

  1. Optimaliseren van de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

In de Perspectiefnota hebben wij aangekondigd dat Rijk en provincies afspraken hebben gemaakt over de structurele meerkosten van de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof. Vooruitlopend op de verdeling tussen de provincies zijn wij er vanuit gegaan dat Overijssel circa € 0,2 miljoen (circa 10%) voor haar rekening moet nemen. Dit wordt ten laste gebracht van de uitvoeringsreserve EHS. De rekensleutel voor de verdeling tussen de provincies is nog onderwerp van gesprek in IPO-verband, dus over het Overijsselse aandeel bestaat nog geen zekerheid. Wij zullen de financiële vertaling van de verdeling tussen de provincies verwerken in de Monitor Overijssel 2016-II.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie heeft als rol het uitvoeren van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: