3.1.4 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

Naast het beheer van natuurterreinen levert het agrarisch natuurbeheer een belangrijke bijdrage aan het realiseren van een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen natuur en economie. Met de subsidieregeling voor Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) ondersteunen wij beheerders, waaronder agrariërs en particulieren, bij het beheer van natuurwaarden op en direct grenzend aan landbouwgrond binnen en buiten het Nationaal Natuurnetwerk.

Context

Wij zetten het agrarisch natuurbeheer voort. Vanaf 2016 kunnen alleen nog collectieven subsidie aanvragen. Deze collectieven kunnen contracten sluiten met agrariërs en particulieren met landbouwgrond en dienen in overleg te gaan met relevante…

Acties

  1. Subsidiëren van 3.200 – 4.000 hectare agrarisch natuurbeheer, afhankelijk van subsidieaanvragen en contracten die worden beëindigd.
  2. Aanpassen natuurbeheerplan door het opnemen van waterdoelen van de Waterschappen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Binnen het budget voor deze prestatie is € 4,0 miljoen beschikbaar voor subsidies voor agrarisch natuurbeheer. Binnen dit budget doen zich twee ontwikkelingen voor.

1. Oversluiten subsidies van het oude naar het nieuwe stelsel:
vanaf 2016 is het nieuwe stelsel voor subsidiëring van agrarisch natuurbeheer van kracht. Subsidies dienen te worden aangevraagd door collectieven op grond van een gebiedsaanvraag. De toegekende subsidies voor natuurbeheer hebben een looptijd van 6 jaar. Dat betekent dat de komende jaren naast toegekende subsidies op grond van het nieuwe stelsel ook nog subsidies worden uitgekeerd die zijn toegewezen op basis van het oude stelsel.

Om de transitieperiode, en bijkomende kosten zo beperkt mogelijk te houden is landelijk in IPO-verband afgesproken om het lopende beheer zoveel en zo snel mogelijk over te sluiten naar het nieuwe stelsel. Wij hebben besloten om aan deze afspraak invulling te geven door het beschikbare budget maximaal in te zetten voor het oversluiten van subsidies van het oude naar het nieuwe stelsel. Op de over te sluiten subsidies is een hoger tarief van toepassing waardoor in de jaren 2017 tot en met 2021 extra kosten worden gemaakt van in totaal € 1,5 miljoen. Deze kosten kunnen worden gedekt uit het frictiekostenbudget voor het landelijk gebied.

Wij stellen u voor om € 1,5 miljoen vanuit de middelen voor het frictiekostenbudget in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel over te hevelen naar de Uitvoeringsreserve EHS. Vanuit deze reserve verhogen wij dan conform de spelregels van de Uitvoeringsreserve EHS het budget voor prestatie 3.1.4 in de jaren 2017 (€ 0,4 miljoen), 2018 (€ 0,4 miljoen), 2019 (€ 0,3 miljoen), 2020 (€ 0,25 miljoen) en 2021 (€ 0,15 miljoen).

2. Europese cofinanciering
De budgetten die na bovenstaande wijziging ontstaan zijn inclusief Europese cofinanciering. In de Uitvoeringsreserve EHS wordt rekening gehouden met ontvangst van deze Europese cofinanciering. In de praktijk is de werkwijze anders. Op de door ons uit te keren subsidies wordt reeds de Europese cofinanciering in mindering gebracht. Dat betekent dat zowel het budget voor de subsidies als de te verwachten inkomst van Europese cofinanciering in de Uitvoeringsreserve EHS moeten worden verlaagd. Dit betreft een technische en budgettair neutrale wijziging.

Op basis van de spelregels van de Uitvoeringsreserve EHS hebben wij besloten het budget voor prestatie 3.1.4 in de jaren 2016 tot en met 2019 te verlagen met jaarlijks € 2,5 miljoen, onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking aan de Uitvoeringsreserve EHS met hetzelfde bedrag.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van Investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: