3.1.3 Beheer natuurterreinen

Het beheer van bestaande natuurterreinen en landschapselementen is nodig om een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen natuur en economie te realiseren. Met de subsidieregeling voor Natuur- en Landschapsbeheer (SNL), onderdeel natuurbeheer, ondersteunen wij terreineigenaren, waaronder particulieren, bij het beheer van natuurgebieden en landschapselementen binnen en buiten het Nationaal Natuurnetwerk. Daarnaast zoeken wij in overleg met partners naar nieuwe vormen van beheer buiten SNL om.

Context

Als gevolg van de decentralisatie van de natuuropgave van het Rijk naar de provincies, is ook de verantwoordelijkheid voor het natuurbeheer bij de provincies komen te liggen. In afstemming met terreineigenaren en particulieren leggen wij in het…

Acties

  1. In 2016 subsidiëren wij het beheer van 44.000 – 46.000 hectare natuur, afhankelijk van de subsidieaanvragen en contracten die worden beëindigd.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Binnen deze prestatie is een budget van € 13,9 miljoen beschikbaar voor subsidiëring van het natuurbeheer. De omvang van dit budget is afgestemd op subsidies voor reeds onder beheer zijnde en gesubsidieerde bestaande natuur binnen de ecologische hoofdstructuur en voor op te leveren nieuwe natuur vanuit de afronding van bestuurlijke en juridische verplichtingen.

Via de openstelling van de subsidieregeling 2016 zijn aanvragen ingediend voor bestaande natuur binnen de EHS waarvoor tot op heden geen subsidies waren aangevraagd. Daarmee is in het huidige budget geen rekening gehouden. Toekenning van deze aanvragen past echter wel binnen het beleid om bestaande natuur binnen de Ecologische Hoofdstructuur te subsidiëren. Verder is in de huidige raming voor deze prestatie nog geen rekening gehouden met indexering van de tarieven. Deze indexering vindt jaarlijks plaats.

In de uitvoeringsreserve EHS zijn middelen beschikbaar voor toekenning van de genoemde aanvragen en voor verhoging van de meerjarige budgetten in verband met indexering van de tarieven.

Op basis van de spelregels van de uitvoeringsreserve EHS hebben wij besloten om vanuit de uitvoeringsreserve EHS middelen over te hevelen naar het budget voor prestatie 3.1.3 in de jaren 2016 (€ 0,6 miljoen), 2017 (€ 0,9 miljoen), 2018 (€ 1,2 miljoen), 2019 (€ 1,5 miljoen), 2020 (€ 1,8 miljoen) en 2021 ( € 2,1 miljoen).

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij een faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: