3.1.1 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

Door het verlenen van vergunningen, toezicht houden, handhaving en advisering op grond van de Natuurbeschermingswet, de Boswet, de Flora- en Faunawet en de Natuurschoonwet beschermen wij de huidige natuur- en landschapskwaliteiten en zorgen we voor het behoud van een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen economie en natuur.

Context

Actualisatie kaderstelling is essentieel voor het realiseren van onze ambitie. Daar waar wij bij 2. (Milieu en energie) de kaders stellen voor de milieuwetten doen wij dat in 3. (Vitaal platteland) voor de groene wetten. Hierbij is van belang dat de…

Acties

  1. Het binnen de wettelijke termijn verlenen van vergunningen en ontheffingen en het tijdig afhandelen van meldingen.
  2. Het controleren op de naleving van de vergunningen, ontheffingen en meldingen en het optreden tegen illegaliteiten.
  3. Het handhavend optreden conform onze Handhavingstrategie, zowel bestuursrechtelijk als ook strafrechtelijk.
  4. Het binnen de wettelijke termijn adviseren van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RvO) met betrekking tot de aanwijzing van landgoederen op basis van de Natuurschoonwet.
  5. Organisatorische implementatie van de Wet Natuurbescherming.

Toelichting op voortgang

Het aantal aanvragen/vergunningen voor de NB-wet zal lager zijn dan aanvankelijk begroot als gevolg van de gewijzigde PAS systematiek

Financiën

Toelichting op voortgang

Wij verwachten dit jaar circa 500 vergunningaanvragen minder te krijgen dan begroot. Daardoor zullen zowel de legesopbrengsten (€ 500.000) als de kosten (€ 600.000) lager uitvallen dan begroot. Dit leidt tot een oranje financiële kleurscore.

Daarnaast is binnen deze prestatie een budget beschikbaar voor de uitvoering van het ontheffingenbeleid. Dit budget wordt gedekt uit de uitvoeringsreserve EHS. In de begroting 2016 is dit budget abusievelijk verlaagd met € 40.000 per jaar naar structureel € 300.000. De implementatie van de wet Natuurbescherming is nog in volle gang. Een verlaging van de uitvoeringskosten is vooralsnog niet waarschijnlijk. In de uitvoeringsreserve EHS zijn de middelen beschikbaar om de abusievelijke verlaging te herstellen.

Op basis van de spelregels van de uitvoeringsreserve EHS hebben wij besloten het budget voor deze prestatie structureel te verhogen met € 40.000 ten laste van de uitvoeringsreserve EHS.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De rol van de provincie is uitvoeren van de wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: