2.3.4 Sanering Olasfaterrein

Met de sanering van het Olasfaterrein lossen wij de bodemverontreiniging en werken wij aan een gezonder en veiliger leefmilieu.

Context

De sanering Olasfa is een verplichting van de provincie in het kader van de Wet bodembescherming die al meerdere jaren loopt. Onze planning is erop gericht de sanering in 2016 af te ronden. De nazorg loopt nog enkele jaren door. De nazorg bij Olasfa…

Acties

  1. Afronding sanering medio 2016.
  2. De nabehandeling loopt naar verwachting nog enkele jaren door.

Toelichting op voortgang

Als aangekondigd in het Jaarverslag blijkt de vervuiling aanzienlijk groter dan verwacht. Gingen wij aanvankelijk uit van 260 ton, nu blijkt uit onderzoek dat het vermoedelijk meer dan het dubbele is. De stoomsanering is goed en succesvol op gang gekomen op dit moment, maar neemt dus meer tijd in beslag. In afwachting van een herziene planning schatten wij in dat de stoomsanering in 2016 kan worden afgerond. Wij monitoren periodiek en we hebben afspraken over de wijze waarop u geïnformeerd wordt.

In mei 2016 hebben wij de Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa vastgesteld, een compensatieregeling voor gederfd woongenot.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Erik Lievers.

Rol provincie:

De provincie is de beschikkinghouder in het kader van de wet bodembescherming en is ook opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website

Website Sanering Olasfa-terrein