2.3.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties

Met asbest verontreinigde bodem is in Overijssel één van de belangrijkste gezondheidsrisico's. Met sanering werken wij aan een gezonder en veiliger leefmilieu.

Context

Het betreft een voortzetting van de werkzaamheden van de voorgaande jaren, waarbij de prestaties (afronding Gijmink A en B en KvO-opgave) in 2017 moeten zijn behaald.
In 2014 is begonnen met de sanering van 200 met asbest in de bodem…

Acties

  1. Aanbesteding en voorgenomen start sanering 2e tranche Kracht van Overijssel (62 locaties).
  2. Voorbereiden 3e tranche (uitvoering gepland 2017, circa 50 - 75 locaties).
  3. Afronden sanering van Gijmink A.
  4. Sanering 250 locaties Gijmink B.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Wij zijn op dit moment bezig met een actualisering van de meerjarenraming en de bijbehorende prognoses voor de diverse projecten in uitvoering, zodat we de juiste bedragen vanuit de Reserve bodemsanering naar de actuele begroting kunnen overboeken. De Reserve bodemsanering bevat hiervoor voldoende middelen.Wij komen hier bij de Monitor Overijssel 2016-II op terug. Vooruitlopend daarop zoeken wij naar mogelijkheden voor een integrale aanpak van asbestverwijdering daartoe starten wij gezamenlijk met gemeente Hof van Twente de koppelpilot Gijmink, waarbij asbest bodemsanering wordt gecombineerd met verwijdering van asbestdaken. Het Overijssel aandeel in de kosten van deze pilot bedraagt € 300.000.

Wij stellen u voor om vanuit de Reserve bodemsanering op prestatie 2.3.3 'Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties' € 300.000 beschikbaar te stellen voor de koppelpilot.

De sanering van met asbest verontreinigde bodemlocaties betreft een voortzetting van de werkzaamheden van de voorgaande jaren, waarbij de prestaties (afronding Gijmink A en B en KvO-opgave) in 2017 moeten zijn behaald. In de Begroting 2016 is voor de sanering van met asbest verontreinigde bodemlocaties een budget van € 4,4 miljoen beschikbaar vanuit de reserve Bodemsanering en de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Voor de uitvoering van deze bodemsaneringsprojecten voorzien wij dat het nodig is het budget voor 2016 te verhogen met € 13,6 miljoen. Dit is voor 2016 een aanpassing van het bestedingsritme binnen de beschikbare middelen binnen de reserve bodemsanering. Voor het Gijmink A en B is een verwacht bedrag van € 14,7 miljoen nodig en dient € 13,6 miljoen bijgeraamd te worden ten laste van de reserve Bodemsanering. Voor de inhuur van externe deskundigheid is een aanvullend bedrag van € 0,15 benodigd.

Wij stellen u voor het budget voor prestatie 2.3.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties voor te verhogen met € 13,6 miljoen. Dekking van deze verhoging komt ten laste van de reserve Bodemsanering. Voorts hebben wij op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel besloten om in 2016 € 0,15 miljoen vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel toe te voegen aan het budget voor prestatie 2.3.3.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Erik Lievers.

Rol provincie:

Beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, investeerder, uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2022.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Investeringsbesluit Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011 (overkoepelend voorstel) PS/2011/939