1.5.3 Waarborgen kwaliteit drinkwater en grondwater

We hebben tot taak de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. Dit betekent voldoende bronnen en voldoende bescherming.

Context

Hoewel de drinkwatervoorziening een groot openbaar belang en een belangrijke wettelijke provinciale taak is, streven wij er naar om deze zo goed mogelijk in te passen in en af te stemmen op het overige gebruik van de leefomgeving. De bescherming…

Acties

  1. Provinciale Staten besluit zoektocht drinkwaterwinning Twente en inrichting nieuwe winlocatie(s) Twente en start besluitvorming over vergunningverlening (vervolg Zoektocht drinkwatercapaciteit Twente).
  2. Regionale uitwerking van IPO 'redeneerlijn strategische voorraden voor drinkwaterwinning' verankeren in Omgevingsvisie.
  3. Evaluatie van maatregelenprogramma gebiedsdossiers 2013 - 2015; actualisatie gebiedsdossiers voor de drinkwaterwinningen; en start opstellen nieuw maatregelenprogramma met gebiedspartijen.
  4. Uitvoeren projectjaar 2016 van de integrale overeenkomst Overijssel - Vitens.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Regisseur. Deze rol past het beste bij de wettelijke taak die we hebben als provincie.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

Statenvoorstel zoektocht drinkwaterwinning Twente