1.3.2 Stimuleren transformatie en herstructurering

De focus in het stedelijk gebied verschuift van nieuw ontwikkelen naar gericht transformeren, beheer, renovatie en onderhoud. Dit komt niet overal spontaan van de grond. In en rond binnensteden kan hierdoor de leefbaarheid van de steden onder druk komen te staan. Wij stimuleren daarom transformatie en herstructurering ter ondersteuning van de regionale economie, binnenstedelijke leefbaarheid en het tegengaan van leegstand.

Context

We gaan leegstand actief tegen door instrumentarium te ontwikkelen om in kansrijke gebieden, samen met partners, herstructurering en transformatie mogelijk te maken, om zo de binnensteden te versterken. Wij zetten specifiek in op stimuleren regionale…

Acties

  1. We ontwikkelen en implementeren instrumentarium voor het tegengaan leegstand in en rond de binnensteden
  2. We starten de uitvoering van studies, pilots, kennisdeling en instrumentarium herstructurering.
  3. We implementeren de resultaten van de pilots stedelijke herverkaveling en delen de opgedane kennis.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf.

Rol provincie:

Conform het Kompas 2020 kiezen we in deze opgave situationeel onze rol

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Mijlpalen:

Investeringsvoorstel 'de stadsbeweging', gepland zomer 2016