1.4 Beschermen tegen overstromingen en wateroverlast

Bescherming tegen overstroming en wateroverlast is een belangrijke voorwaarde voor een veilige woon- en werkomgeving. Door de klimaatverandering en nieuwe normen ligt er ook voor Overijssel een opgave om de bescherming op orde te brengen en te houden. Dit doen we onder andere door:
- Het programma IJssel-Vechtdelta.
- Uitvoering van het Deltaprogramma.
- Maatregelen om overstromingsgevolgen en wateroverlast te beperken (concept meerlaagsveiligheid).
- Onderzoek nieuwe normering regionale keringen.

Context

Het Deltaprogramma 2015 bevat de nationale Deltabeslissingen en de concrete voorkeurstrategieën per regio. Voor Overijssel zijn wat de waterveiligheid betreft drie Deltabeslissingen van belang:
1. Deltabeslissing waterveiligheid.
2.…